DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Poslovni krediti z garancijami

Izkoristite namenske razpise za res ugoden kredit.
Za tekoče poslovanje ali investicije, dokler so sredstva na voljo.

Rezervirajte sestanek

Krediti za podjetja z garancijo SPS

V sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom vam lahko ponudimo dolgoročno kreditiranja vašega mikro, malega ali srednje velikega podjetij pri produktu P1 plus 2024. Kredite namenjamo predvsem investicijskim vlaganjem, zagotavljanju likvidnosti, izboljšanju financiranja obratnih sredstev in izvedbi zahtevnejših in / ali manj zahtevnejših projektov s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije / zelenega / krožnega gospodarstva.

Slovenski podjetniški skladEvropska Unija

Zakaj se splača pri DH?

 • Brez stroškov ocene tveganja (ugodnost pri DH)
 • Polovični stroški odobritve (ugodnost pri DH)
 • Brez stroškov garancije
 • Nižje obrestne mere (tabela spodaj)
 • Manjše zahteve po zavarovanju
 • Možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita
produkt / linija % garancije obrestna mera 6M EURIBOR + pribitek v %
A.1. Splošne garancije 60% 0,60%
A.2. Garancije za projekte zelenega / digitalnega / krožnega gospodarstva 80% 0,35%
A.3. Mikrogarancije 60% 0,85%

Kako do kredita?

Prijava poteka dvostopenjsko. Najprej za kredit zaprosite pri hranilnici. Sklep o odobritvi kredita pri hranilnici je potreben pogoj za drugo stopnjo, ki poteka na Slovenskem podjetniškem skladu.

Roki za predložitev vlog:
15. 5., 25. 5., 15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. oz. do porabe sredstev

Podrobnejši pogoji financiranja in celotna razpisna dokumentacija so dosegljivi na straneh Slovenskega podjetniškega sklada, informacije pa lahko pridobite tudi v vseh poslovnih enotah Delavske hranilnice.

Rezervirajte sestanek


 

Krediti za podjetja z garancijo SID banke

Namenjeni so za financiranje raziskav, razvoja in inovacij in so kriti z EKP Portfeljsko garancijo SID banke. Nudimo jih malim in srednjim podjetjem ter samostojnim podjetnikom.

Cilj je razviti ali bistveno izboljšati proizvodnjo z novimi izdelki, ali pa razviti ali bistveno izboljšati izdelke ali storitve. Ti naj se uvrščajo v vsaj eno področje in/ali tehnologijo v vsakokrat veljavni Tabeli prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij.

Skladi skladov SID bankeEvropski strukturni in investicijski skladi

Kdo ustreza pogojem?

Kredit namenjamo pravni osebi ali samostojnemu podjetniku s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujete vse naslednje pogoje:

 • Imate status mikro, malega ali srednje velikega podjetja
 • Ne izpolnjujete pogojev za opredelitev kot podjetje v težavah,
 • na dan oddaje vloge za financiranje nimate neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev (potrdilo FURS)
 • nimate neporavnanih finančnih obveznosti (SISBIZ)
 • vaša glavna registrirana dejavnosti ne sodi v Izključeni sektor,
 • ob oddaji vloge za financiranje poslujete z isto davčno številko najmanj 6 mesecev,
 • na dan oddaje vloge za financiranje imate najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas (potrdilo ZZZS).

Če ste samostojni podjetnik, za vas velja še nekaj dodatnih pogojev:

 • imate odprt poslovni račun v Republiki Sloveniji
 • vodite poslovne knjige in oddajate letna poročila na AJPES.

Kako do kredita?

Podrobnejši pogoji financiranja so dosegljivi na straneh SID banke. Trenutno ni odprtega javnega razpisa, več informacij lahko pridobite v vseh poslovnih enotah hranilnice.

Rezervirajte sestanek


Krediti za podjetja z garancijo SRRS

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je z namenom pospeševanja gospodarskega razvoja v Sloveniji, vzpostavil Regijske garancijske sheme (RGS), ki mikro, malim in srednjim podjetjem lajšajo dostop do financiranja ravno z garancijami kreditov.

Skladi skladov SID banke

Upravičenci lahko kandidirate za najem kreditov, namenjenim investicijam v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter za obratna sredstva. SRRS za izvajanje RGS v vseh dvanajstih statističnih regijah Slovenije skupno namenja 10.000.000 EUR.

Naša banka je tako na podlagi razpisanih sredstev podpisala pogodbo s SRRS in naslednjimi izvajalci RGS:

 • Mariborska razvojna agencija (MRA);
 • Regionalna razvojna agencija za Koroško (RRA Koroška);
 • Razvojna agencija Savinjske regije (RASR);
 • Razvojni center Novo mesto (RCNM);
 • BSC, poslovno podporni center Kranj (BSC Kranj);
 • Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje);
 • Regionalna razvojna agencija Zeleni kras (RGS Primorsko-notranjska regija);
 • Regionalni razvojni center Koper (RRA Južna Primorska);
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina (ROD Ajdovščina);
 • Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje);
 • Razvojna agencija Sinergija d.o.o.;
 • Razvojna agencija ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Kaj še moram vedeti?

Na razpise posameznih izvajalcev RGS se lahko prijavite, če ste mikro, malo in srednje veliko podjetje (MSP). Enako možnost imate, tudi če ste samostojni podjetniki posamezniki oz. fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezen register, ter zadruge.

Obrestna mera znaša 6-mesečni EURIBOR + 1,85 %. Ročnost kreditov je do 8 let.

RGS jamči za vračilo kredita z garancijo v višini od 50 % do 80 % višine najetega kredita, preostala sredstva pa se zavarujejo skladno s splošnimi pogoji Delavske hranilnice d. d. Ljubljana. Pri vračilu kredita lahko uporabite možnost enoletnega moratorija.

Podrobnejši pogoji financiranja in celotna razpisna dokumentacija so dosegljivi na spletnih straneh izvajalcev RGS, informacije pa lahko pridobite tudi v vseh poslovalnicah Delavske hranilnice.

Kako do kredita?

Prijava poteka preko javnih razpisov, ki jih razpišejo izvajalci RGS. O odobritvi kredita posameznemu izvajalcu najprej odloča hranilnica, nato pa še garancijsko kreditni odbor izvajalca RGS. Za odobritev kredita rezervirajte srečanje.

Rezervirajte sestanek


Zakaj bi finančno bitko bíli sami?

Tu smo, da svetujemo, pomagamo in vam omogočimo najbolj pogumne poslovne odločitve.

S financiranjem pomagamo podjetjem, občinam, javnim združenjem in zavodom. Pa tudi društvom, sindikatom, zasebnim zavodom in ustanovam. Podpiramo samostojne podjetnike in zasebnike, kot so odvetniki, notarji in zdravstveni zasebniki. Pogovorimo se o prihodnosti.

Kje je najbližja poslovalnica?


Je dozorel čas,
da se preselite k nam?

Smo priljubljena izbira za vse, ki iščete odlične pogoje poslovanja ter hitro, strokovno in prijazno obravnavo. Potrebujete le osebni dokument in davčno številko, nato pa vse uredimo namesto vas v najbližji poslovalnici.

Kje je najbližja poslovalnica?


Najhitrejše poti do banke so digitalne.

V DH imamo radi ravnotežje: na eni strani zelo oseben pristop, tako v poslovalnicah kot kontaktnem centru, na drugi pa napredna digitalna orodja za hitro in varno plačevanje ter nadzor na daljavo. Tu so mobilna banka, osebna spletna banka, poslovna spletna banka, za varno prijavo pa poskrbi Rekono račun.

Digitalne poti do bankeDigitalne poti do banke

Dobra banka

Dobri banki ljudje zaupajo.

Najboljši banki zaupajo najbolj.
Že osmo leto Slovenci najbolj zaupajo DH. Spoznajmo se!

Kje je najbližja poslovalnica?