DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Predčasno poplačilo kredita

V primeru predčasnega poplačila kredita hranilnica kreditojemalcu povrne sorazmerni del stroškov kredita, ki jih zaračuna hranilnica, kot so zlasti strošek odobritve, strošek ocene tveganja ter strošek zavarovalne premije, če je hranilnica vračilo kredita zavarovala pri zavarovalnici. Stroški, povezani s kreditom, ki jih zaračunajo kreditojemalcu tretje osebe, npr. stroški notarja, stroški cenitve nepremičnine in sodne takse, niso predmet vračila.

Vračilo sorazmernega dela stroškov kredita ob predčasnem poplačilu se izvaja za kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene od 7. 8. 2010 dalje, pod pogojem, da od predčasnega poplačila ni minilo več kot 5 let.

Hranilnica stroške, ki so predmet vračila, prenaša med prihodke postopno, skladno z amortizacijskim načrtom ter po metodi efektivnih obresti, ki natančno diskontira ocenjeni tok prihodnjih denarnih plačil v pričakovani življenjski dobi kredita, skladno z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 9 (MSRP 9). Pri predčasnem poplačilu kredita hranilnica kreditojemalcu vrne stroške, ki na dan predčasnega odplačila po planu razmejitev teh stroškov še niso bili knjiženi v prihodek hranilnice. Stroški zavarovalne premije za zavarovanje kredita se vračajo po metodologiji zavarovalnice.

Reprezentativni primer: Znesek kredita: 22.500 EUR; Doba odplačevanja: 120 mesecev; Znesek stroška odobritve kredita: 250 EUR; Predčasno poplačilo kredita: po 52 mesecih od sklenitve kreditne pogodbe; Znesek za vračilo: 90,61 EUR.

Do 31. 12. 2017 je hranilnica stroške, ki so predmet vračila, prenašala med prihodke po linearni metodi, upoštevajoč ročnost kredita (število dni med obračunom stroška in zapadlostjo kredita). V tem primeru hranilnica pri predčasnem poplačilu kredita kreditojemalcu vrne stroške v sorazmerni višini glede na ročnost kredita, in sicer za obdobje od datuma poplačila kredita pa do datuma originalne zapadlosti kredita.

Če potrebujete podrobnejše informacije glede vračila stroškov v primeru predčasnega poplačila kredita, nam prosimo pišite na info@dh.si.