DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Poslovanje v 2023

V Delavski hranilnici smo v letu 2023 poslovali uspešno in varno. V razmerah zviševanja obrestnih mer centralnih bank in njihovih posledic na svetovnih bančnih trgih smo presegli medletno začrtane cilje. Ob znatni rasti čistih obresti, ki se bo pričela umirjati, smo čiste opravnine v primerjavi s predhodnim letom povišali za 3 odstotkov ter ustvarili 44,3 mio EUR bruto dobička.

Bilančna vsota se je povečala za 169,1 mio EUR, kreditni portfelj pa za 54,5 mio EUR. Delež slabih kreditov hranilnice (NPL) z 0,80 % še naprej ostaja med najnižjimi v bančnem sistemu. Del čistega dobička leta 2022 smo namenili izplačilu dividend delničarjem, ves preostali del pa smo s prenosom v statutarne rezerve namenili krepitvi kapitala. Količnik kapitalske ustreznosti je tako konec leta 2023 znašal 16,66 %.

V letu 2023 smo največ aktivnosti namenili uresničevanju trajnostne strategije in zelenega prehoda ter aktivno nadaljevali digitalizacijo našega poslovanja. Skladno s trajnostnimi cilji si prizadevamo za zadovoljstvo in zdravje zaposlenih, sodelujemo pri finančnem opismenjevanju mladih in podjetnikov ter izvajamo načrtovane humanitarne aktivnosti. Za stranke smo dostopni v razširjeni poslovni mreži in naprednih digitalnih kanalih, kjer izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Kazalniki uspešnosti

Finančni podatki in kazalniki (v tisoč EUR)

  31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Bilančna vsota 2.157.960 1.988.831 1.996.220 1.840.073
Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 2.002.850 1.878.386 1.823.379 1.698.854
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 937.614 883.131 789.737  709.515
Dobiček pred obdavčitvijo 44.314 15.422 9.114 6.362
Čisti dobiček 36.113 12.508 7.492 5.237
Donos na kapital pred obdavčitvijo (v %) 42,22 18,01 11,18 8,59
Obrestna marža (v %) 3,10 1,32 0,99 1,13
Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) (v %) 0,80 0,89 0,98 1,36

Kapitalski podatki in kazalniki (v tisoč EUR)

  31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Bilančni kapital 126.712 92.283 81.502 80.318
Regulatorni kapital 104.199 92.085 83.880 79.221
Kapitalska ustreznost (v %) 16,66 16,62 16,34 16,82

Fizični kazalniki

  31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Število zaposlenih 352 346 344 332
Število delničarjev 479 484 485 508
Število delnic 575.981 575.981 525.981 525.981