DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Splošni pogoji nagradne igre »Flik plačila na spletu«

21. 02. 2023

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »Flik plačila na spletu«, ki bo potekala na Facebooku (v nadaljevanju tudi: nagradna igra). Organizator: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557, davčna številka: 47523638 (v nadaljevanju: organizator ali Delavska hranilnica).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije, v sodelovanju s podjetjem Flamingo založba d.o.o., Ulica Franca Baliča 11, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 5532515, davčna številka: SI19333439 (v nadaljevanju: OutletShop.si) in traja od vključno 21. 2. 2023 do vključno 28. 2. 2023 do polnoči.

Način sodelovanja preko Facebooka:

 • uporabniki morajo v komentar zapisati ime vsaj ene spletne trgovine, ki omogoča Flik plačila

Vsi udeleženci, ki na Facebook strani Delavske hranilnice, ki se nahaja na povezavi https://www.facebook.com/DelavskaHranilnica (v nadaljevanju: Facebook stran DH), pod objavo nagradnega natečaja v komentar zapišejo pravilen odgovor, pristopijo k nagradni igri. Z objavo komentarja, udeleženci sprejemajo te Splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je spodbujanje odziva obiskovalcev Facebook strani Delavske hranilnice.

3. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in Splošnimi pogoji ter pod objavo o nagradnem natečaju na Facebook strani DH zapišejo svoj komentar.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in za svoj račun ter s svojimi osebnimi podatki.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre, to so zaposleni v Delavski hranilnici d.d. Ljubljana ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Navedene osebe bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja. Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov z interneta, itd.

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da v komentar pod nagradno objavo zapišejo pravilen odgovor, s čimer soglašajo s Splošnimi pogoji nagradne igre in se strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

 • Facebook uporabniškega imena,
 • imena in priimka ter e-poštnega naslova (v primeru, da je udeleženec izbran/izžreban).

Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za izbor nagrajencev, objavo nagrajencev na Facebook strani Delavske hranilnice in obveščanje nagrajencev o prevzemu nagrade.

Svoje strinjanje za vključenost v izbor nagrajencev lahko udeleženci kadarkoli prekličejo s sporočilom, ki ga pošljejo na elektronski naslov marketing@dh.si ali preko zasebnega sporočila na Facebook strani Delavske hranilnice.

Pravila te nagradne igre bodo objavljena na spletni strani Delavske hranilnice (https://www.dh.si). Udeleženci bodo do teh pravil lahko dostopali neposredno preko Facebook strani Delavske hranilnice, kjer bo neposredna povezava do dokumenta tudi objavljena.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da na Facebook strani Delavske hranilnice pod nagradno objavo v komentar zapišejo rešitev nagradne igre do izteka datuma, ki je določen v teh Splošnih pogojih. Nagrade prejmejo udeleženci nagradne igre, ki bodo izbrani z žrebom. V izboru sodelujejo izključno udeleženci, ki bodo zapisali pravilno trditev ter pravočasno oddali komentar.

Vsak udeleženec lahko samo enkrat (1x) sodeluje v nagradni igri.

Nakup storitev Delavske hranilnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (kot na primer stroški dostopa do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Nagrade

V nagradnem skladu za sodelovanje je:

 • 1x prenosni polnilec Samsung PowerBank

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42,00 EUR (z DDV). Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrad ni mogoče zamenjati in niso prenosljive.

6. Izbor/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Izbor nagrajencev bo potekal 1. 3. 2023 ob 10.00 uri v prostorih Delavske hranilnice in ne bo javen.

Izbor bo potekal v živo preko žreba, izvedla pa ga bo s strani Delavske hranilnice izbrana komisija, ki jo bodo sestavljali trije (3) predstavniki organizatorja. Žreb bo opravljen računalniško in se bo o njem vodil zapisnik, ki bo vseboval datum, uro in kraj izbora, navzočih osebah in nagrajencih. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Rezultati izbora in žrebanj so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

V roku enega (1) dne po žrebu, bo organizator obvestil izžrebance (tako, da jih bo označil) v prvotni Facebook objavi o nagradni igri ter jih prosil za pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade. Izžrebanec pisno soglasje organizatorju pošlje po e-pošti na naslov: marketing@dh.si, ob tem pa je dolžan sporočiti (posredovati) tudi naslednje podatke: ime, priimek, stalni naslov ali začasni naslov, davčna številka.

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da nagrajenci izpolnjujejo pogoje iz točke 3 in 4 teh Splošnih pogojev, s čimer aktivno soglašajo s Pravili in Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v e-sporočilu na marketing@dh.si posredujejo svoje strinjanje s prevzemom nagrade in podatke, ki so potrebni za pošiljanje nagrade (točka 6 teh Splošnih pogojev) Nagrajenci nagradne igre morajo svoje podatke in strinjanje s prevzemom nagrade poslati do 10. 3. 2023 do 10.00 ure.

V primeru, da nagrajenec ne posreduje pravočasno točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim nagrajencem. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • nagrajenec ne izpolnjuje oziroma ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov nagrajenca;
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in Splošnimi pogoji nagradne igre;
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali bi bila nezakonita.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook;
 • morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
 • morebitne napake in nedelovanje naprave;
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju ali nagradnem izboru;
 • kakršnekoli posledice, ki bi nastala zaradi koriščenja nagrade.

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator kadarkoli odpove nagradno igro. O tem mora prek objave na Facebook strani Delavske hranilnice (v komentarju pod pravili nagradne igre) obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru napake in nedelovanja naprave Udeleženec uveljavlja pravice iz naslova garancije prodajalca oziroma proizvajalca po pogojih iz garancijskega lista neposredno preko spletne trgovine OutletShop.si.

9. Varovanje informacij in osebnih podatkov

Organizator je upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri oziroma nagrajenci nagradne igre na način, določen v teh Splošnih pogojih. Zbrani osebni podatki se obdelujejo izključno za namen izvajanja nagradne igre ter izpolnjevanje obveznosti organizatorja v zvezi z nagradno igro, na podlagi odločitve udeleženca za sodelovanje v nagradni igri.

Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za sodelovanje v nagradni igri in za podelitev nagrad. Osebni podatki, zbrani v nagradni igri za namen njenega izvajanja, bodo po zaključku nagradne igre in podelitve nagrad nagrajencem izbrisani, razen osebnih podatkov iz dokumentacije v zvezi z nagrajenci.

Organizator upravlja z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Kontakt pooblaščene osebe organizatorja za varstvo osebnih podatkov je dpo@dh.si.

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter Splošni pogoji se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta v skladu z veljavno zakonodajo;
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov, organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Udeleženci v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k nagradni igri, ter s tem odpovejo svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov marketing@dh.si ali prek zasebnega sporočila naslovljenega na Facebook stran Delavske hranilnice. V takšnem primeru ne bodo udeleženi pri nagradnem izboru.

10. Davčne obveznosti

Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami), davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, bremenijo nagrajence.

11. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe bodo objavljene na https://www.dh.si in prek povezave na Facebook strani Delavske hranilnice. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, na https://www.dh.si ter prek povezave na Facebook strani Delavske hranilnice, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na marketing@dh.si.

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjem Facebook Ireland, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova tega nagradnega natečaja. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook Ireland.

Za vsa vprašanja povezana ali izhajajoča iz te nagradne igre, se uporablja slovensko pravo.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 21. 2. 2023