DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Sklic 19. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

10. 05. 2018

Uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sklicuje 19. redno skupščino delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki bo v četrtek, 21. 6. 2018 ob 11. uri, v Beli dvorani Hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana.

A. Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnost

2. Izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se izvoli Stojan Zdolšek. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli dva preštevalca glasov po predlogu uprave in ugotavlja prisotnost notarke za sestavo notarskega zapisnika.

3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2017, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2017 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora

Predlogi sklepov:

3.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2017.

3.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2017.

3.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora.

4. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2017 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2017 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

5. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017

Predlogi sklepov:

5.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 2.181.857,51 EUR, se uporabi za:

  • statutarne rezerve v višini 41.952,51 EUR,
  • izplačilo dividend v skupni višini 2.139.905,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 18. 7. 2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 19. 7. 2018.

5.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

5.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

6. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za revizorja letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.

7. Predlog plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2017

Predlog sklepa:

Za opravljeno delo v letu 2017 se izplača članom nadzornega sveta skupno 54.000,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 8.000,00 EUR bruto, namestnik predsednika nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 7.500,00 EUR bruto, član nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 7.000,00 EUR bruto.

Član nadzornega sveta prejme plačilo za opravljeno delo v letu 2017 v sorazmerni višini glede na čas opravljanja funkcije člana nadzornega sveta v letu 2017.

8. Spremembe in dopolnitve statuta v členu 3. in 23.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve 3. in 23. člena statuta, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

B. Informacije za delničarje

Gradivo za skupščino

Predlog sklepa k točki 6. je podal nadzorni svet, predloge sklepov k ostalim točkam pa uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 19. skupščini delničarjev družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane. Na 19. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.

Celotno gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine na sedežu hranilnice, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Sklic skupščine s predlaganimi sklepi in letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana so objavljeni tudi na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana: www.delavska-hranilnica.si.

Predlogi delničarjev in druga obvestila

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko takoj po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo za dodatno točko dnevnega reda poslati Delavski hranilnici d.d. Ljubljana najpozneje v roku 7 dni po objavi tega sklica. Uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali upravi Delavske hranilnice d.d. Ljubljana najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal Delavski hranilnici d.d. Ljubljana razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji bodo na skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 in zahtevali podatke o zadevah Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 17. 6. 2018.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, najkasneje do vključno 17. 6. 2018.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila in obrazec prijavnice delničarja na skupščino sta dostopna na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana kot tudi v tajništvu uprave na naslovu Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in 15. uro od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dalje, ter v elektronski obliki na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana: www.dh.si.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vhodu v sejno dvorano, kjer bo skupščina potekala, najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sklic 19. skupščine DH

Gradivo za skupščino

Revidirano letno poročilo za leto 2017

Prijava delničarja

Pooblastilo - fizične osebe

Pooblastilo - pravne osebe

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

Uprava družbe