DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Razkritja izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo Covid-19

31. 03. 2021

Na osnovi določil Smernic EBA o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/15), Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) razkriva izpostavljenosti, za katere so veljali moratoriji plačil na dan 31. 12. 2020, v dveh preglednicah, in sicer:

  • Preglednica 1: Informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji.
  • Preglednica 2: Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji po preostali zapadlosti moratorijev.
  • Informacije o novo odobrenih kreditih in drugih finančnih sredstvih, danih na podlagi na novo veljavnih javnih jamstvenih shem, uvedenih v odziv na krizo zaradi COVID-19, niso predstavljene, ker tovrstnih kreditov hranilnica po stanju na dan 31. 12. 2020 ni odobrila.

1. Informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji

Preglednica 1 predstavlja pregled kreditne kakovosti kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo moratoriji na odplačevanje posojil, ki se uporabljajo v krizi zaradi COVID-19, na dan 31. 12. 2020.

Prikazane so bruto knjigovodske vrednosti donosnih in nedonosnih kreditov in drugih finančnih sredstev ter povezane akumulirane oslabitve in akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja po posameznih vrstah kreditojemalcev.

Preglednica 1

Večino sklenjenih moratorijev, ki so prikazani v Preglednici 1, predstavljajo odlogi, odobreni skladno z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK).

2. Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji, po preostali zapadlosti moratorijev

Preglednica 2 predstavlja pregled obsega kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji. Prikazana je preostala zapadlost sklenjenih moratorijev na dan 31. 12. 2020. Obseg kreditov oziroma drugih finančnih sredstev je predstavljen po bruto knjigovodski vrednosti po posameznih skupinah kreditojemalcev.

Preglednica 2

Večino sklenjenih moratorijev v Preglednici 2 predstavljajo odlogi za odplačevanje kreditov. Kreditojemalcem je hranilnica odobrila odlog plačil obveznosti za obdobje maksimalno 12 mesecev, v skladu z določbami ZIUOPOK. Dolžina odloga je lahko, skladno s sporazumom med kreditojemalcem in hranilnico, tudi krajša.

Uprava hranilnice

Ljubljana, 31. 3. 2021