DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Obvestilo delničarjem o vložitvi izpodbojne tožbe

30. 08. 2019

Na podlagi določil drugega odstavka 397. člena ZGD-1 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana je dne 27. 8. 2019 prejela tožbo zaradi izpodbijanja sprejetega sklepa v okviru 7. točke 20. redne skupščine delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana (Spremembe in dopolnitve Statuta v členu 11), ki je potekala dne 21. 6. 2019. Tožbo je vložil delničar Myworld Holdings Limited, 3rd Floor, 40 Bank Street, London E14 5NR.

Sprejeti sklep pri 7. točki 20. redne skupščine delničarjev, se glasi:

»(1) Uprava hranilnice je pooblaščena, da v roku petih let po vpisu sprememb statuta v sodni register ter na podlagi soglasja nadzornega sveta hranilnice sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala, največ do skupnega zneska 8.929.665,34 (osemmilijonovdevetstodevetindvajsettisočšeststopetinšestdeset 34/100) EUR.

Povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne vložke.

O vsebini pravic iz delnic in drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprave hranilnice, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nove imenske delnice se lahko izdajo tudi delavcem hranilnice.

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 dni. Uprava hranilnice sme obstoječim delničarjem izključiti prednostno pravico do novih delnic, ob soglasju nadzornega sveta hranilnice.

(2) Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut hranilnice z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala hranilnice na podlagi veljavno sprejete odločitve uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic hranilnice iz odobrenega kapitala.«

Delničar Myworld Holdings Limited zahteva, da sodišče omenjeni sklep razveljavi.

Hranilnica bo na tožbo odgovorila v predvidenem roku.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na tej spletni strani na voljo najmanj 5 let od datuma objave, objavljene pa bodo tudi na spletnih straneh AJPES.