DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Medletna razkritja izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo Covid-19

30. 09. 2020

Na osnovi določil Smernic EBA o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/02), Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) razkriva izpostavljenosti, za katere so veljali moratoriji plačil na dan 30. 6. 2020. Razkritja so prikazana v preglednicah, podatki pa so v evrih, in sicer:

  • Preglednica 1: Informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji.
  • Preglednica 2: Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji, po preostali zapadlosti moratorijev.
  • Informacije o novoodobrenih kreditih in drugih finančnih sredstvih, danih na podlagi novo veljavnih javnih jamstvenih shem, uvedenih kot odziv na krizo zaradi COVID-19, v preglednici niso predstavljene, ker tovrstnih kreditov hranilnica po stanju na dan 30. 6. 2020 ni odobrila.

1. Informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji

Preglednica 1 predstavlja pregled kreditne kakovosti kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo moratoriji na odplačevanje posojil, ki se uporabljajo v krizi zaradi COVID-19, na dan 30. 6. 2020.

Prikazane so bruto knjigovodske vrednosti donosnih in nedonosnih kreditov in drugih finančnih sredstev ter povezane akumulirane oslabitve in akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja po posameznih vrstah kreditojemalcev.

Preglednica 1

Večino sklenjenih moratorijev, ki so prikazani v Preglednici 1, predstavljajo odlogi, odobreni skladno z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK).

2. Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji po preostali zapadlosti moratorijev

Preglednica 2 predstavlja pregled obsega kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji. Prikazana je preostala zapadlost sklenjenih moratorijev na dan 30. 6. 2020. Obseg kreditov oziroma drugih finančnih sredstev je predstavljen po bruto knjigovodski vrednosti po posameznih skupinah kreditojemalcev.

Preglednica 2

Večino sklenjenih moratorijev v Preglednici 2 predstavljajo odlogi za odplačevanje kreditov. Kreditojemalcem je hranilnica odobrila odlog plačil obveznosti za obdobje maksimalno 12 mesecev, v skladu z določbami ZIUOPOK. Dolžina odloga je lahko, skladno s sporazumom med kreditojemalcem in hranilnico, tudi krajša.

Uprava hranilnice

Ljubljana, 30.9.2020