DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Izvedena 22. redna skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

10. 06. 2021

Danes, 10. 6. 2021, je potekala 22. redna skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, na kateri so bili prisotni delničarji in pooblaščenci, ki skupaj predstavljajo 70,24 % delnic z glasovalno pravico. Skupščini je predsedoval odvetnik Stojan Zdolšek, v prisotnosti notarke Barbare Andrič Velkovrh.

Delničarji so se na skupščini, med drugim, seznanili z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020, podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu hranilnice za poslovno leto 2020 in izvolili obstoječega člana nadzornega sveta hranilnice za novo mandatno obdobje 4 let. Prav tako so delničarji imenovali revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana za revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2021 do 2024, potrdili spremembe pri prejemkih članov nadzornega sveta in potrdili dopolnitve statuta družbe, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet.

V letu 2020 je hranilnica ustvarila dobiček v višini 6,4 mio EUR bruto oz. 5,2 mio EUR neto. Ker v veljavi ostajajo makrobonitetne omejitve, s katerimi Banka Slovenije začasno omejuje razdelitev dobička za banke in hranilnice, je skupščina soglašala s predlogom uprave, da se največji še dovoljeni del bilančnega dobička v višini 941.505,99 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 1,79 EUR bruto na posamezno delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 4.318.304,01 EUR ostane nerazporejen, kot preneseni dobiček, o njegovi razporeditvi pa bodo delničarji odločali na prvi skupščini po prenehanju veljavnosti sklepa Banke Slovenije.

Hranilnica tudi v letu 2021 nadaljuje z uspešnim poslovanjem. V zahtevnih razmerah, povezanih z epidemijo koronavirusa, je v prvih petih mesecih 2021 ustvarila 2,8 mio EUR bruto dobička, kar je 12 % višje od načrtovanega.

Veseli nas, da smo skupščino, ki je bila v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, uspeli varno izpeljati.

DH d.d.