DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Izvedena 21. redna skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

29. 06. 2020

Danes, 29. 6. 2020, je potekala 21. redna skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 364.033 delnic, kar predstavlja 74,91 % delnic z glasovalno pravico. Skupščini je predsedoval odvetnik Stojan Zdolšek, v prisotnosti notarke Barbare Andrič Velkovrh.

Delničarji so se na skupščini, med drugim, seznanili z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu hranilnice za poslovno leto 2019 in imenovali nove člane nadzornega sveta hranilnice za mandatno obdobje 4 let. Prav tako so potrdili dopolnitve statuta družbe, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet.

V letu 2019 je hranilnica ustvarila dobiček v višini 6,4 mio EUR bruto oz. 5,3 mio EUR neto. Banka Slovenije je v začetku epidemije, v aprilu 2020, izdala makrobonitetni sklep, ki je za banke in hranilnice zavezujoč ter s katerim začasno omejuje razdelitev dobička. Skupščina je soglašala s predlogom uprave, da ostane del dobička nerazporejen, kot preneseni dobiček, o njegovi razporeditvi pa bodo delničarji odločali na prvi skupščini po prenehanju veljavnosti sklepa.

Hranilnica tudi v letu 2020 nadaljuje z uspešnim poslovanjem. V zahtevnih razmerah, povezanih z epidemijo koronavirusa, je v prvih petih mesecih 2020 ustvarila 2,1 mio EUR bruto dobička, kar je le 13 % nižje od načrtovanega.

Veseli nas, da smo skupščino, ki je bila v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, v teh posebnih razmerah uspeli varno izpeljati.