DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Izvedena 20. redna skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

21. 06. 2019

Danes, 21.6.2019, je potekala 20. redna skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 380.843 delnic, kar predstavlja 78,37 % delnic z glasovalno pravico. Skupščini je predsedoval odvetnik Stojan Zdolšek, v prisotnosti notarke Nade Kumar.

Delničarji so se na skupščini, med drugim, seznanili z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu hranilnice za poslovno leto 2018 ter potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet.

V letu 2018 je hranilnica ustvarila dobiček v višini 5,4 mio EUR bruto oz. 4,3 mio EUR neto. Skupščina je soglašala s predlogom uprave, da se za dividende iz bilančnega dobička nameni 2.429.905,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico.

Hranilnica tudi v letu 2019 nadaljuje z uspešnim poslovanjem. V prvih petih mesecih je dosegla bruto dobiček v višini 2,5 mio EUR, pri čemer se nadaljuje trend rasti števila osebnih in poslovnih računov ter povečanja obsega kreditiranja prebivalstva.